Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Multi Animation niet aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site.

 

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieén, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Multi Animation.

 

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Multi Animation website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Multi Animation. Voor de inhoud van deze informatie is Multi Animation niet aansprakelijk. Multi Animation (en alle mogelijke combinaties van voorgaande logo’s), product namen, briefhoofden, voetnoten, iconen zijn merknamen/ handelsmerken en/of geregistreerde merknamen/handelsmerken van Multi Animation. Alle andere genoemde product namen en/of merken behoren toe aan desbetreffende eigenaar.

 

Als u niet helemaal tevreden bent over de op de site opgenomen informatie, onze diensten of om andere redenen opmerkingen heeft over deze site, verzoeken wij u ons dat te laten weten. Klik hier als u wilt reageren: info@multianimation.nl

 

© Multi Animation, alle rechten voorbehouden.

 

Privacy:

 

Multi Animation vindt het waarborgen van de privacy van de bezoekers van haar site uiterst belangrijk. Bij sommige onderdelen op deze site kunt u persoonlijke gegevens afgeven. Alle persoonlijke gegevens die Multi Animation van u ontvangt zullen uitsluitend worden gebruikt binnen Multi Animation, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het doel is deze gegevens te gebruiken voor een optimale behandeling van uw aanvraag of reactie.

 

© Multi Animation, alle rechten voorbehouden.